Temporary staffing

PERSONEL EFEKT

Pomôžeme Vám zabezpečiť potrebu pružnej pracovnej sily

 

Základným princípom tejto služby je poskytnúť klientovi požadovaný počet ľudí na presne také obdobie, ktoré potrebuje. Nájdeme vhodných kandidátov, uzavrieme s nimi pracovnú zmluvu a následne ich pridelíme na výkon práce ku klientovi. Klient uhradí 1x mesačne faktúru za odpracované hodiny.

 

Celá personálna a mzdová agenda je zabezpečená nami.

 

V rámci tejto oblasti poskytujeme 2 typy služby: Agentúrne zamestnávanie a Try&Hire

 

Agentúrne zamestnávanie

 

Pridelenie zamestnanca ku klientovi na presne stanovené obdobie a presne určenú pozíciu.

 

Výhody:

 • Dlhodobé zaistenie pracovných síl
 • Oslobodenie od vyhľadávania nových zamestnancov
 • Odstránenie administratívy v oblasti personálnej a mzdovej agendy
 • Zníženie mzdových nákladov
 • Zlepšenie Cash Flow – výplata miezd realizovaná agentúrou a až následná úhrada faktúry agentúre za službu
 • Veľká flexibilita potreby pracovnej sily

Try&Hire

 

Odskúšanie zamestnanca a možnosť následne prebrať zaškoleného a overeného zamestnanca do interného stavu bez ďalších nákladov.

 

Výhody:

 • Klient reálne overí zručnosti a motiváciu prideleného zamestnanca počas dohodnutého obdobia
 • Pri prebratí zamestnanca do stavu neplatí žiadne ďalšie poplatky
 • Klient sa sám rozhodne či má záujem prebrať prideleného zamestnanca do interného stavu
 • Zníženie administratívneho zaťaženia
 • Zlepšenie Cash Flow – výplata miezd realizovaná agentúrou a až následná úhrada faktúry agentúre za službu

Čítať ďalej

 

Procesy ktoré sú súčasťou týchto služieb:

 • Výber a vyhľadávanie zamestnancov
 • Zabezpečenie technických a pracovných prostriedkov prideleným zamestnancom (doprava zamestnancov, OOPP, lekárske prehliadky, BOZP, notebook, mobil...)
 • Administratívne spracovanie zmluvných vzťahov so zamestnancami
 • Personálna a mzdová agenda pridelených zamestnancov

Vybrané projekty:

 • Automotive výroba – momentálne dočasne pridelených asi 300 operátorov a špecialistov v Košickom regióne
 • IT sféra – skúsenosť s dočasným pridelením 10 špecialistov v rámci IT pozícií