Pomôžeme Vám zabezpečiť potrebu pružnej pracovnej sily

Základným princípom tejto služby je poskytnúť klientovi požadovaný počet ľudí na presne také obdobie, ktoré potrebuje. Nájdeme vhodných kandidátov, uzavrieme s nimi pracovnú zmluvu a následne ich pridelíme na výkon práce ku klientovi. Klient uhradí 1x mesačne faktúru za odpracované hodiny.

Celá personálna a mzdová agenda je zabezpečená nami.

V rámci tejto oblasti poskytujeme 2 typy služby: Agentúrne zamestnávanie a Try&Hire

Agentúrne zamestnávanie

Pridelenie zamestnanca ku klientovi na presne stanovené obdobie a presne určenú pozíciu.

Výhody:

 • Dlhodobé zaistenie pracovných síl
 • Oslobodenie od vyhľadávania nových zamestnancov
 • Odstránenie administratívy v oblasti personálnej a mzdovej agendy
 • Zníženie mzdových nákladov
 • Zlepšenie Cash Flow – výplata miezd realizovaná agentúrou a až následná úhrada faktúry agentúre za službu
 • Veľká flexibilita potreby pracovnej sily

Try&Hire

Odskúšanie zamestnanca a možnosť následne prebrať zaškoleného a overeného zamestnanca do interného stavu bez ďalších nákladov.

Výhody:

 • Klient reálne overí zručnosti a motiváciu prideleného zamestnanca počas dohodnutého obdobia
 • Pri prebratí zamestnanca do stavu neplatí žiadne ďalšie poplatky
 • Klient sa sám rozhodne či má záujem prebrať prideleného zamestnanca do interného stavu
 • Zníženie administratívneho zaťaženia
 • Zlepšenie Cash Flow – výplata miezd realizovaná agentúrou a až následná úhrada faktúry agentúre za službu

Procesy ktoré sú súčasťou týchto služieb:

 • Výber a vyhľadávanie zamestnancov
 • Zabezpečenie technických a pracovných prostriedkov prideleným zamestnancom (doprava zamestnancov, OOPP, lekárske prehliadky, BOZP, notebook, mobil...)
 • Administratívne spracovanie zmluvných vzťahov so zamestnancami
 • Personálna a mzdová agenda pridelených zamestnancov

Vybrané projekty:

 • Automotive výroba – momentálne dočasne pridelených asi 300 operátorov a špecialistov v Košickom regióne, konkrétne pre Magneti Marelli Electronics and Magneti Marelli Powertrain (automotive priemysel)