Získajte objektívnu spätnú väzbu od Vašich zamestnancov

Employee survey je prieskum spokojnosti zamestnancov, na základe ktorého viete získať názor a spätnú väzbu od Vašich zamestnancov k otázkam angažovanosti, motivácie či efektivity ich práce a ponúka obraz o celkovom prínose spolupráce medzi oboma stranami.

Výhody využitia služby cez PE:

 • Zamestnanci získajú pocit väčšej anonymity a dôveryhodnosti, keďže prieskum je realizovaný externou spoločnosťou. Vďaka tomu, výsledky budú naozaj objektívnejšie a účasť vyššia

 • Získate informácie o celkovej spokojnosti, miere motivácie či efektivity práce zamestnancov a ich súlad s cieľmi spoločnosti

 • Pomôžeme vám identifikovať problémové oblasti

 • Získate informácie o zmenách, ktorých vykonanie by mohlo byť pre spoločnosť prínosné

 • Ušetríme Vám čas, energiu a náklady spojené s realizáciou prieskumu

 • O výsledku prieskumu ste detailne informovaní. Spracujeme výstupné správy v textovej, grafickej aj číselnej podobe

 • Navrhneme opatrenia na riešenie kľúčových otázok

Proces pri realizácii služby:

 • Úvodné stretnutie s klientom – analýza požiadaviek zamerania prieskumu

 • Dohodnutie spôsobu priebehu prieskumu

 • Realizácia prieskumu v stanovenom termíne na základe dohodnutých podmienok na vybranej vzorke

 • Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov prieskumu

 • Poskytnutie výsledkov prieskumu vedeniu spoločnosti ako aj zúčastnenej vzorke s následnou možnosťou diskusie súvisiacej so zistenými výsledkami

 • Poskytnutie odporúčaní v oblasti možných potrebných zmien a poradenstva v oblasti nachádzania efektívnych riešení

Niektoré projekty:

 • Lear Corporation Seating Slovakia (automotive priemysel) – kvantitatívny prieskum s dosiahnutou cca 70% účasťou všetkých zamestnancov/respondentov. Realizovaný kombináciou elektronického a písomného zberu dát. Cieľom bolo identifikovať aspekty pre rozvoj leadershipu stredného manažmentu
 • Prieskum opakovaný opäť po roku s následným porovnaním zistených výsledkov